CDA

CDA

Hoe ziet uw partij het milieubeleid voor zich? Welke maatregelen zitten er in de pen om onze kinderen en kleinkinderen in een mooie groene wereld op te laten groeien?

Het CDA wil dat we gaan voor het halen van het klimaatakkoord van Parijs. De CO2 uitstoot terugbrengen met 85 à 90% zal heel veel vergen van ons allemaal. Om dat te realiseren zal iedereen mee moeten doen. Daarom wil het CDA energiebesparingsvouchers voor huishoudens, een goede regeling voor zonnepanelen op het eigen dak en burgers mee laten profiteren van duurzame energie door bijvoorbeeld aandelen. Daarnaast ligt er een grote opgave in de infrastructuur en het reduceren van de CO2 uitstoot van elektriciteitscentrales. Het CDA wil regionale plannen tussen overheden, energiebedrijven en de beheerders van het elektriciteits- en gasnet om deze stap te maken. Om de uitstoot van elektriciteitscentrales te beperken gaan we de CO2 uitstoot in samenhang met het Europese Emissiehandelssysteem belasten. Ook wil het CDA investeren in innovatie, ten behoeve van nieuwe en de verbetering van duurzame technieken.

Tegenwoordig eindigen er steeds meer huwelijken in een scheiding en krijgen steeds meer kinderen te maken met een omgangsregeling. Helaas leidt dit met enige regelmaat tot conflicten en hier worden de kinderen de dupe van. Hoe kijkt uw partij naar dit groeiende probleem?

Kinderen hebben recht op omgang met beide ouders. Soms is één ouder daar niet geschikt voor. Toch is het in Nederland heel moeilijk om dit aan te tonen. Hierdoor kunnen kinderen niet altijd beschermd worden tegen hun ouder(s). Helaas hebben wij hier de vreselijke gevolgen van in het nieuws kunnen zien. Hoe kunnen wij het kind beter beschermen?

Op beide vragen: Een echtscheiding heeft voor gezinnen en hun naaste omgeving ingrijpende gevolgen en kan de familieverhoudingen op scherp stellen. Dan wordt wel gesproken over een zogeheten vechtscheiding. Het CDA noemt een vechtscheiding een vorm van kindermishandeling, ook omdat kinderen er diepe emotionele en psychische schade door oplopen. Dit is heel verdrietig. Het CDA meent dat in wettelijke regelingen het uitgangspunt altijd het belang van het kind voorop moet staan. Het CDA heeft daarom verschillende voorstellen gedaan de afgelopen jaren om in deze problematiek het kind te helpen door:
-het aanwijzen van een bijzonder curator (belangenbehartiger) voor het kind en afwikkeling van de procedure door één rechter http://nos.nl/artikel/2061518-cda-geef-kind-eigen-advocaat-bij-vechtscheiding.html
-een omgangsregeling voor opa’s en oma’s, juist ook in het belang van het kleinkind. Door tussenkomst van (gefrustreerde) ouders loopt deze band soms schade op doordat kinderen hun grootouders jarenlang niet zien. https://www.cda.nl/actueel/nieuws/tweede-kamer-debatteert-over-voorstel-cda-omgangsregeling-grootouders/

Er zijn vele klachten en op en aanmerkingen over het (moeten) werken met instanties. De weg ernaartoe is moeilijk te vinden en de uitkomst is vaak niet zoals gehoopt. Toch gaan er een heleboel belastingcenten naar instanties. Pleit uw partij ook voor meer eenvoud? Hoe wilt u dat bereiken?

Het CDA vindt ook dat de overheid veel te ingewikkeld is geworden. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, waar er een grote chaos is. Daar hebben Nederlanders dan uiteindelijk last van. De overheid moet dus een stuk simpeler worden. Het CDA doet dat met een nieuw simpeler belastingstelsel, maar bijvoorbeeld ook door de arbeidsmarkt een stuk te vereenvoudigen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat plannen van het CDA voor de arbeidsmarkt het best uitvoerbaar zijn, en daar begint het allemaal mee. De grote problemen die zijn aangekaart bij het PGB-dossier zijn ook zo’n voorbeeld van een overheid die zaken veel te ingewikkeld heeft gemaakt. Het CDA staat voor een samenleving waarin de overheid dienstbaar is aan de Nederlanders, en niet andersom. Om dat waar te maken, besparen we ook op de uitgaven aan instanties. Het kan inderdaad wel wat minder!

Helaas is er nog steeds sprake van een glazen plafond voor vrouwen. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is zelfs achteruit gegaan en Nederland staat inmiddels op de 16de plek op de wereldranglijst. Hoe denkt uw partij daar verandering in te kunnen brengen?

Het CDA wil evenals andere partijen het glazen plafond doorbreken, maar ziet niets in een quotum voor bedrijven over hoeveel vrouwen bijvoorbeeld in de raad van bestuur moeten. Vrouwen willen geen ‘excuustruus’ zijn. Wel kan onderwijs en training in het voeren van sollicitatiegesprekken en salarisgesprekken helpen. Mannen blijken dit veel effectiever te doen dan vrouwen. Ook is het goed dat bijvoorbeeld sollicitatiecommissies gemengd worden samengesteld, om het bewustzijn voor diversiteit daarin te verhogen.

Wat is wat u betreft de beste pensioenleeftijd?

Het CDA vindt het belangrijk bij de pensioenleeftijd dat alle generaties kunnen genieten van een onbezorgd pensioen. Omdat mensen steeds langer leven, had de oude pensioenleeftijd van 65 ertoe geleid dat de ouderen van nu een veel langere tijd gepensioneerd zijn dan de ouderen van vroeger. Door de stijgende kosten van een grotere groep mensen die AOW krijgt, is er dan bovendien minder geld over voor de toekomstige AOW van onze jongeren. Daarom is het CDA voorstander van een AOW-leeftijd die meegroeit met de levensverwachting. De gemiddelde resterende leeftijdsverwachting vanaf de AOW-leeftijd is 18,26 jaar. Elke generatie krijgt dus recht op dezelfde lengte van AOW-uitkeringen. Wel wil het CDA dat de AOW-leeftijd voor mensen eerder gecommuniceerd wordt, zodat ouderen die bijna met pensioen gaan, voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden.

Wat gaat uw partij doen om de alleenstaande ouders (en vooral hun kinderen) te steunen?

Het CDA trekt extra geld uit voor gezinnen met kinderen: hogere kinderbijslag, een hoger kindgebonden budget en extra geld tegen kinderarmoede. Ook verlaagt het CDA de belastingtarieven, waar ook alleenstaande ouders van profiteren. En natuurlijk kiest het CDA voor de terugkeer van de basisbeurs. Studerende kinderen zijn al duur genoeg, zeker voor alleenstaande ouders is het bijna niet meer op te brengen als kinderen gaan studeren.
Het CDA doet ook voorstellen voor meer flexibele werktijden, meer maatwerk in buiten-en voorschoolse voorzieningen, met ruimere openingstijden en een betere aansluiting tussen school en buitenschoolse opvang. Om kinderen in armoede te ondersteunen geven we inkomensondersteuning in natura om kinderen mee te laten doen met sport, muziekles of schoolreisjes. Voor het CDA staat voorop dat een samenleving begint bij families en gezinnen. Als het met onze kinderen goed gaat, gaat het goed met Nederland!

Welke ideeën onderscheiden uw partij van alle andere partijen?

Het CDA is dé gezinspartij van Nederland. En dan bedoelen we gezinnen in de brede zin van het woord. Het gezin is voor ons elke relatie waar mensen voor elkaar kiezen om samen door het leven te gaan, waar kinderen veilig opgroeien en leren delen en samenleven met anderen. Het CDA neemt dit zelfs zo serieus, dat er een minister van Familie en Gezin moet komen. Die moet zich bijvoorbeeld gaan bezighouden met gerichte hulp voor gezinnen die in de problemen zitten om deze kinderen een goede start te bieden. Maar in deze tijd hebben ook veel middenklasse gezinnen zorgen over hun inkomen of hun baan. Wij willen dat de vaste baan weer de norm wordt, door de verschillen tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen. Dat biedt meer rust en zekerheid. Tenslotte wil het CDA voor ieder kind een maatschappelijke dienstplicht, om alle jongeren te laten ervaren dat samenleven de inzet van iedereen vraagt.

De Piraten Partij

De Piraten Partij

Hoe ziet uw partij het milieubeleid voor zich? Welke maatregelen zitten er in de pen om onze kinderen en kleinkinderen in een mooie groene wereld op te laten groeien?

Wij willen alle subsidies op fossiele brandstoffen stoppen en ook het sluiten van alle kolencentrales is 1 van onze standpunten. De Piratenpartij vindt dat de vervuiler moet gaan betalen en wil hier extra belasting op heffen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat lobbyisten uit het bedrijfsleven minder macht-kans moeten krijgen. Daarom is een transparante overheid erg belangrijk. Ons voorstel is bijvoorbeeld een openbare agenda van Kamerleden. Zo kun je altijd inzage hebben welke bedrijven invloed willen hebben via de politiek- en hiermee eventuele onduurzame regelgeving. Hierop kan de overheid dan op aangesproken worden. Duurzame energie moet de standaard worden en nieuwbouwwoningen moeten CO2 neutraal zijn en van het gas af.

Tegenwoordig eindigen er steeds meer huwelijken in een scheiding en krijgen steeds meer kinderen te maken met een omgangsregeling. Helaas leidt dit met enige regelmaat tot conflicten en hier worden de kinderen de dupe van. Hoe kijkt uw partij naar dit groeiende probleem?

Bij scheidingen zouden ouders verplicht moeten worden een mediation traject in te gaan om vechtscheidingen te voorkomen.
Dit gebeurd nu nog op vrijwillige basis. Hier moet een speciale wet voor komen die ouders verplicht verantwoording te nemen voor de rechten van het kind en het bieden van een veilige opvoedingsomgeving (fysiek en emotioneel). Dit voorkomt veel schade op lange termijn en kinderen die later vastlopen.

Kinderen hebben recht op omgang met beide ouders. Soms is één ouder daar niet geschikt voor. Toch is het in Nederland heel moeilijk om dit aan te tonen. Hierdoor kunnen kinderen niet altijd beschermd worden tegen hun ouder(s). Helaas hebben wij hier de vreselijke gevolgen van in het nieuws kunnen zien. Hoe kunnen wij het kind beter beschermen?
Kinderen hebben recht op contact met beide ouders, soms is dit inderdaad erg moeilijk of zelfs onveilig. Betrokkenen zouden in de communicatie met beide ouders beter afgestemd moeten zijn in een centraal zorgteam van verschillende disciplines. Integrale kind centra kunnen de samenwerking verbeteren, dus hier zijn wij voorstander van. Daarnaast zou op elke middelbare school weer de jeugdzorg een plek moeten krijgen in samenwerking met leerplichtambtenaren, zorgteams en ambulante begeleiders. Dit ging vroeger heel goed en is helaas wegbezuinigd. Er moet geld voor worden vrijgemaakt hiervoor, bekostigd uit preventie kostenbesparing voor de langere termijn van deze maatregel.

Er zijn vele klachten en op- en aanmerkingen over het (moeten) werken met instanties. De weg ernaartoe is moeilijk te vinden en de uitkomst is vaak niet zoals gehoopt. Toch gaan er een heleboel belastingcenten naar instanties. Pleit uw partij ook voor meer eenvoud? Hoe wilt u dat bereiken?
De Piratenpartij pleit voor eenvoud, dit kun je bereiken door versimpeling van regelgeving van uitzonderingen, die nu alleen maar belemmerend werken. De Piratenpartij staat voor individuele vrijheid en burgerrechten. Instanties hebben soms teveel beslissingsbevoegdheid of mensen die geen expertise hebben. Een platform van ouders en ervaringsdeskundigen zouden meer gehoor moeten krijgen en als volwaardig samenwerkingspartner moeten worden gezien, naast het investeren van expertise bij de instanties zelf. Wij zijn verder voor digitale burgerplatforms die een adviserende rol hebben voor de instanties. Kennis delen leidt meestal tot de beste resultaten.

Helaas is er nog steeds sprake van een glazen plafond voor vrouwen. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is zelfs achteruit gegaan en Nederland staat inmiddels op de 16de plek op de wereldranglijst. Hoe denkt uw partij daar verandering in te kunnen brengen?

Wij vinden dat vrouwen meer gelegenheid moeten krijgen om carrière te maken, en net als mannen, hiervoor moeten worden gefaciliteerd. Hierin zien wij geen verschil gebaseerd op volledige gelijkheid tussen alleenstaande mannen of vrouwen. De Piratenpartij is voorstander van het basisinkomen, waarbij elke burger vanaf 18 jaar een vast bedrag ontvangt, voldoende voor basis levensonderhoud naast een eventueel inkomen uit arbeid. Hiermee kan elke burger, ongeacht man of vrouw de vrije keuze hebben in carrière of thuis zijn, ongeacht of dit nu de vader of moeder gaat worden. Verder zijn wij voorstander van het Scandinavisch onderwijsmodel, waarbij kinderen op 2-jarige leeftijd volledig kunnen meedraaien in het onderwijs, ouders beiden een langere zwangerschapsverlof krijgen en 95% van de werkende vrouwen ook moeder kan zijn omdat de kinderopvangkosten veel beter geregeld zijn. Langer verlof na de geboorte van een kind en een basisinkomen die aanvullend is geeft ruimte aan 1 van de ouders om parttime te werken. Wie dat dan is, vinden wij een vrije keuze.

Wat is wat u betreft de beste pensioenleeftijd?

De Piratenpartij is voorstander van het invoeren van een flexibele AOW-leetijd. De Piratenpartij wil de werkende dus zelf de keuzevrijheid geven om te stoppen wanneer hij of zij zelf wil.

Wat gaat uw partij doen om de alleenstaande ouders (en vooral hun kinderen) te steunen?

Wij willen ons hard maken in de Tweede Kamer voor: Invoering basisinkomen, goedkopere kinderopvang en het afschaffen van het eigen risico. Meer individuele aandacht voor leerlingen door kleinere klassen in het onderwijs, integrale kindcentra, Jeugdzorg weer fysiek aanwezig in scholen, lessen over weerbaarheid, meer maatschappelijke onderwerpen in het klaslokaal, meer mannen in het onderwijs en hogere salarissen voor leerkrachten.

Welke ideeën onderscheiden uw partij van alle andere partijen?

De Piratenpartij is voorstander van digitale integratie in het onderwijs en “open source” kennis delen (een grote bron van digitale informatie wordt beschikbaar gesteld door genieën die dit belangeloos willen delen) Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd door digitale vaardigheden(leren programmeren) in school aan te bieden, waardoor een kind leert zichzelf beter en vooral breder te kunnen informeren en ontwikkelen.Hierdoor ontwikkelt een kind zich sterker, autonomer en leert echt eigen keuzes te maken. Kennis via internet opdoen is je eigen regie krijgen wat een in onze digitale informatiesamenleving geborgd moet worden. Wij hebben specialisten om (digitale) privacy vervolgens te borgen, naast specialisten op gebied van duurzaamheid, zorg, economie en onderwijs. Wij zijn als enige politieke partij een toekomstbestendige partij welke past in een steeds veranderende samenleving. Daarnaast zijn wij waarde gedreven en geloven in het delen van kennis via bottom-up initiatieven in plaats van het conserveren van bestaande machtsstructuur.

Kinderen en ook volwassenen zijn hun hele leven lerend. Zelfredzaamheid en eigenaarschap van eigen leerprocessen liggen in handen van de burger zelf. In onze digitale informatiesamenleving willen wij deze vrijheid goed beschermen.

Internationale vrouwendag 2017

Internationale vrouwendag 2017

Vandaag is het internationale vrouwendag. Elk jaar op 8 maart staat deze dag in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Vaak is er aandacht voor een specifiek thema. Dit jaar  ligt de nadruk op vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en nu krachtig in het leven staan.

Ontstaan van internationale vrouwendag

Op 8 maart 1908 vond de allereerste staking door vrouwen plaats, die later het begin van de emancipatie en strijd tegen vrouwendiscriminatie bleek. Deze eerste staking vond plaats in de textielindustrie vanwege de slechte arbeidsomstandigheden.

Sinds 1912 vieren we in Nederland ook op 8 maart de Internationale vrouwendag. Overal in het land worden lezingen en activiteiten georganiseerd.

Empowerment en aandacht

Bij de verschillende activiteiten worden diverse thema’s centraal gesteld. Alle thema’s zijn gericht op het versterken en empowerment van vrouwen. Andere activiteiten vragen aandacht voor thema’s, zoals gelijke loonbetaling van man en vrouw.

Ook worden er diverse symposia georganiseerd, zoals ‘Verander Muren in Deuren’ in Den Helder.
Het thema veiligheid staat centraal. Er zijn diverse workshops en gastsprekers, waaronder Stichting Zijweg; een stichting voor vrouwen en hun kinderen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld.

In dit overzicht kan je zien wat er bij jou in de buurt georganiseerd wordt.

 

Tip voor al onze kinderen: De serie “Alles over scheiden” van het Klokhuis

Tip voor al onze kinderen: De serie “Alles over scheiden” van het Klokhuis

Ieder jaar krijgen 70.000 kinderen in Nederland te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. De meeste televisieprogramma’s over scheiden zijn gericht op volwassenen in plaats van kinderen. Vanavond begint het Klokhuis met een 4 delige serie over scheiden. T/m 9 februari is er iedere donderdag een aflevering te zien. Daarnaast kunnen kinderen op de website ik durf niet te zeggen dat  op een propje schrijven wat ze (nog) niet hebben durven zeggen. Dit kan anoniem, zodat niemand weet dat het om het propje van het kind gaat.

Super mooi initiatief. Onderzoekers ontdekten dat kinderen weinig durven zeggen over de scheiding van hun ouders, en er lang mee rond blijven lopen. Maar wat kinderen ervan vinden en voelen is echt wel belangrijk.

Waarom is een scheiding vaak zo heftig voor kinderen, ook al doen ouders nog zo hun best alles zo goed mogelijk te laten verlopen? Hoe is het om als kind een vechtscheiding mee te maken? Wat is de rol van de rechtbank bij een scheiding? Waar kun je hulp vinden bij een scheiding en helpt die hulp ook? Kinderen vertellen openhartig over de scheiding van hun ouders en hoe ze zich daarover voelen.

Alles over scheiden

bron: het klokhuis

  Afleveringen

Scheiden: Uit elkaar – 19 januari
Soms besluiten ouders om uit elkaar te gaan. Ze wonen niet meer samen en krijgen nieuwe liefdes. Voor kinderen is dat niet fijn. Maurice praat met kinderen van wie de ouders zijn gescheiden. Een kinderpsycholoog vertelt hoe je wereld op zijn kop komt te staan als je ouders scheiden. Zijn er ook voordelen aan gescheiden ouders? In de dramasketch is Jonathan bang dat zijn ouders gaan scheiden, maar volgens Said houden ze juist heel veel van elkaar. [En in de quiz weten Bert en Joke alles over scheiden- maar zelf gaan ze nooit uit elkaar].

Scheiden: Vechtscheiding – 26 januari
Als je ouders scheiden, kan het zijn dat ze veel ruzie maken en dat dit maar niet ophoudt. Per jaar krijgen duizenden kinderen te maken met een vechtscheiding. Hoe is het om dit als kind mee te maken en wat kun je er aan doen? Maurice vraagt het kinderen die het zelf hebben meegemaakt en aan een kinderpsycholoog. In de dramasketch denken de cowboys terug aan hun jeugd en aan de vechtscheiding van hun ouders.

Scheiden: De Rechtbank – 2 februari
Als je ouders gaan scheiden, moeten ze afspreken bij wie je bijvoorbeeld gaat wonen en uiteindelijk moet de rechter deze afspraken goedkeuren. Als kind mag je ook jouw mening aan de rechter vertellen. Dat kan met een brief, maar ook door langs te komen bij de rechtbank. In deze aflevering gaat Nienke samen met een jongere naar de rechtbank. Wat kan je van dit gesprek verwachten? Welke vragen stelt de kinderrechter en wat doen ze met die informatie? Nienke is ook te gast bij kinderen die een brief met hun mening hebben geschreven. In de dramasketch wegen Said en Jonathan de voor- en nadelen van gescheiden ouders af.

 Scheiden: Hulp  – 9 februari
Voor kinderen is het heel heftig als hun ouders gaan scheiden. Vaak denken kinderen dat het hun schuld is, dat ze moeten kiezen tussen hun ouders, schamen ze zich ervoor en hopen dat hun ouders weer bij elkaar komen. En bij een vechtscheiding blijven de ruzies doorgaan.

In deze aflevering laat Maurice samen met verschillende kinderen zien op welke manier en waar je hulp kunt zoeken als je ouders zijn gescheiden en wat je aan die hulp kan hebben. In de dramasketch in de vorm van een lied zingen twee gescheiden ouders dat ze ook liever hadden dat het anders was gegaan.

7 tips om meer  uit je leven als alleenstaande ouder te halen

7 tips om meer uit je leven als alleenstaande ouder te halen

Het jaar is net begonnen. De dagen gaan supersnel voorbij als alleenstaande ouder. Werken, voor de kinderen zorgen en dan het huishouden. Als je terugkijkt op vorig jaar, denk je misschien: “Was dit het nou?” Dit kan toch anders? Zeker kan dat.

Daarom hebben we voor jou 7 tips om meer uit je leven als alleenstaande ouder te halen

1. Ga meer genieten

Heb je alles gehaald uit 2016 wat je wilde? Of heb je het gevoel gehad dat de tijd is omgevlogen en dat je steeds stress hebt ervaren? Alle ballen hooghouden als alleenstaande moeder is lastig. We doen het allemaal en we kunnen ook niet anders. Ga in 2017 nou eens echt genieten. Zowel in je eentje, maar ook met je kinderen. Wat vinden jullie leuk om samen te doen? Ga het gesprek aan met je kinderen, zodat je echt meer van en met je kinderen kunt genieten.

2. Plan quality-time in

Niet alleen voor jezelf, maar ook voor jouw gezinnetje kan je quality time inplannen. Geniet van elkaar als je samen thuis bent door een spelletje te doen of te praten over leuke activiteiten die je samen wilt gaan ondernemen. Kinderen kunnen vaak heel goed aangeven wat ze graag zouden willen. Vergeet jezelf ook niet. Wat wil jij nou écht en ga plan voor jezelf in dat je dit minimaal 1 keer in de maand gaat doen.

3. Ga je op het geluk van jou en je kinderen richten

Voelde je je echt gelukkig in 2016? Zo nee, wat ontbrak er in je leven dat je geen geluk voelde? Ga proberen die dingen te bereiken in 2017. Als je je doelen opschrijft, zijn deze ook gemakkelijker te bereiken.

7 tips om het nieuwe jaar echt goed in te gaan

4. Zet twijfels opzij

Alleenstaande moeders ervaren vaak veel onzekerheid. Zo jammer, want we doen het met ons allen zo goed! Stop met vergelijken met andere ouders en ga in je kracht staan. Geloof in jezelf, dan straal je dat ook uit!

5. Zet voornemens om in doen

We nemen ons altijd van alles voor om te gaan doen in het nieuwe jaar, maar meestal komt het er niet van. Wat wil jij nou echt gaan doen in 2017 met je kinderen? Ga het gewoon doen! Wil je bij een club, doe dat. Wil je met je kinderen op vakantie? Boek deze dan gewoon! Zo weet je zeker dat je alles uit 2017 haalt.

6. Leef

Wij leven voor onze kinderen, maar jij bent naast moeder ook vrouw, dus gun jezelf ook wat leuke dingen. Regel minimaal 1x in de maand een oppas, en ga die dingen ondernemen waar jij op dat moment zin in hebt!

7 tips om het nieuwe jaar echt goed in te gaan

7. Droom

Stop nooit met dromen, want dromen komen uit! Zolang jij er maar in gelooft, het voelt en ervoor werkt. Het was ooit mijn droom om een geweldig alleenstaande oudervakantie label op te zetten, zodat geen enkele alleenstaande ouder zich nog alleen hoefde te voelen op vakantie en kijk nu! Ik droomde, ik geloofde erin en ik heb ervoor gewerkt. Nu ben ik de trotste founder van het mooie Maris Life.

Maris Life wenst jou een waanzinnig 2017 toe, waarin al jouw dromen uit mogen komen!

6 tips voor het doorkomen van de kerstdagen als single mom

6 tips voor het doorkomen van de kerstdagen als single mom

Veel alleenstaande ouders zien onwijs tegen de kerstdagen op. Wat moet je doen als je je kinderen hebt? Waar ga je heen als je kinderen bij de vader zijn? Happy Single Moms geeft je een tips.

6 tips om de kerst door te komen als single mom 

1 . Organiseer iets bij jou thuis

Nodig familie, vrienden of andere alleenstaande ouders bij jou thuis en organiseer bijvoorbeeld een etentje. Als je het budget niet hebt voor uitgebreide luxe kan je bijvoorbeeld vragen of de één het toetje regelt, de ander de salade. Als je iets bij jou thuis organiseert hoef je niet met je kinderen op pad. Zeker handig als je kleine kinderen hebt die bijvoorbeeld op tijd naar bed gaan.

6 tips om de kerst door te komen als single mom

2 . Kom in contact met andere alleenstaande moeders

Juist rond deze dagen zitten veel alleenstaande moeders alleen. Op de community kan je een oproep plaatsen zodat je bijvoorbeeld een andere moeder kunt ontmoeten. Super leuk als de kinderen dan ook wat met elkaar te spelen hebben!

3 . Ga er een paar dagen tussen uit

Boek lastminute een huisje op een vakantiepark of boek een eenoudervakantie. Bij een eenoudervakantie weet je zeker dat de kinderen zich ook vermaken. Daarnaast ben je met gelijkgestemden weg. Leuk om in contact te komen met andere ouders die in dezelfde situatie zitten.

4 . Evenementen of parken bezoeken

Gebruik voor het uitzoeken van de leukste activiteiten Google! Wil je naar een overdekte speeltuin of dierentuin in een bepaalde plaats, Google het. Kijk wel goed naar de openingstijden rondom deze dagen. Je kunt ook kijken op deze website met landelijke tips over wat er te doen is

5 . Maak het thuis gezellig

Ben je toch genoodzaakt om met je kinderen thuis te zitten? Maak het dan gezellig met de kinderen. Leg bijvoorbeeld een leuke matras in de woonkamer en zet een film op. Misschien willen de kinderen wel meedenken m.b.t. het eten. Gourmetten vinden ze vaak super gezellig. Of bak samen lekkernijen. Ook de kleinste kinderen kunnen hebben door ze bijvoorbeeld het beslag te laten roeren.

6 . Doe leuke spelletjes

Je kunt leuke dobbelspelletjes doen, al dan niet met cadeautjes. Je kunt raadsels op laten lossen of een zogenaamde speurtocht in huis. Daarnaast heb je misschien nog wel een gezelligheidsspel in huis, zoals mens erger je niet. Met deze dagen zijn dit soort dingetjes perfect. De kinderen krijgen dan echte quality time met hun moeder, perfect!

Lees ook: Met een klein budget de feestdagen door

 

Wat ga jij doen met deze dagen? Heb je nog leuke tips voor andere moeders? Laat een reactie achter of praat mee op onze community.