CDA

Hoe ziet uw partij het milieubeleid voor zich? Welke maatregelen zitten er in de pen om onze kinderen en kleinkinderen in een mooie groene wereld op te laten groeien?

Het CDA wil dat we gaan voor het halen van het klimaatakkoord van Parijs. De CO2 uitstoot terugbrengen met 85 à 90% zal heel veel vergen van ons allemaal. Om dat te realiseren zal iedereen mee moeten doen. Daarom wil het CDA energiebesparingsvouchers voor huishoudens, een goede regeling voor zonnepanelen op het eigen dak en burgers mee laten profiteren van duurzame energie door bijvoorbeeld aandelen. Daarnaast ligt er een grote opgave in de infrastructuur en het reduceren van de CO2 uitstoot van elektriciteitscentrales. Het CDA wil regionale plannen tussen overheden, energiebedrijven en de beheerders van het elektriciteits- en gasnet om deze stap te maken. Om de uitstoot van elektriciteitscentrales te beperken gaan we de CO2 uitstoot in samenhang met het Europese Emissiehandelssysteem belasten. Ook wil het CDA investeren in innovatie, ten behoeve van nieuwe en de verbetering van duurzame technieken.

Tegenwoordig eindigen er steeds meer huwelijken in een scheiding en krijgen steeds meer kinderen te maken met een omgangsregeling. Helaas leidt dit met enige regelmaat tot conflicten en hier worden de kinderen de dupe van. Hoe kijkt uw partij naar dit groeiende probleem?

Kinderen hebben recht op omgang met beide ouders. Soms is één ouder daar niet geschikt voor. Toch is het in Nederland heel moeilijk om dit aan te tonen. Hierdoor kunnen kinderen niet altijd beschermd worden tegen hun ouder(s). Helaas hebben wij hier de vreselijke gevolgen van in het nieuws kunnen zien. Hoe kunnen wij het kind beter beschermen?

Op beide vragen: Een echtscheiding heeft voor gezinnen en hun naaste omgeving ingrijpende gevolgen en kan de familieverhoudingen op scherp stellen. Dan wordt wel gesproken over een zogeheten vechtscheiding. Het CDA noemt een vechtscheiding een vorm van kindermishandeling, ook omdat kinderen er diepe emotionele en psychische schade door oplopen. Dit is heel verdrietig. Het CDA meent dat in wettelijke regelingen het uitgangspunt altijd het belang van het kind voorop moet staan. Het CDA heeft daarom verschillende voorstellen gedaan de afgelopen jaren om in deze problematiek het kind te helpen door:
-het aanwijzen van een bijzonder curator (belangenbehartiger) voor het kind en afwikkeling van de procedure door één rechter http://nos.nl/artikel/2061518-cda-geef-kind-eigen-advocaat-bij-vechtscheiding.html
-een omgangsregeling voor opa’s en oma’s, juist ook in het belang van het kleinkind. Door tussenkomst van (gefrustreerde) ouders loopt deze band soms schade op doordat kinderen hun grootouders jarenlang niet zien. https://www.cda.nl/actueel/nieuws/tweede-kamer-debatteert-over-voorstel-cda-omgangsregeling-grootouders/

Er zijn vele klachten en op en aanmerkingen over het (moeten) werken met instanties. De weg ernaartoe is moeilijk te vinden en de uitkomst is vaak niet zoals gehoopt. Toch gaan er een heleboel belastingcenten naar instanties. Pleit uw partij ook voor meer eenvoud? Hoe wilt u dat bereiken?

Het CDA vindt ook dat de overheid veel te ingewikkeld is geworden. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, waar er een grote chaos is. Daar hebben Nederlanders dan uiteindelijk last van. De overheid moet dus een stuk simpeler worden. Het CDA doet dat met een nieuw simpeler belastingstelsel, maar bijvoorbeeld ook door de arbeidsmarkt een stuk te vereenvoudigen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat plannen van het CDA voor de arbeidsmarkt het best uitvoerbaar zijn, en daar begint het allemaal mee. De grote problemen die zijn aangekaart bij het PGB-dossier zijn ook zo’n voorbeeld van een overheid die zaken veel te ingewikkeld heeft gemaakt. Het CDA staat voor een samenleving waarin de overheid dienstbaar is aan de Nederlanders, en niet andersom. Om dat waar te maken, besparen we ook op de uitgaven aan instanties. Het kan inderdaad wel wat minder!

Helaas is er nog steeds sprake van een glazen plafond voor vrouwen. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is zelfs achteruit gegaan en Nederland staat inmiddels op de 16de plek op de wereldranglijst. Hoe denkt uw partij daar verandering in te kunnen brengen?

Het CDA wil evenals andere partijen het glazen plafond doorbreken, maar ziet niets in een quotum voor bedrijven over hoeveel vrouwen bijvoorbeeld in de raad van bestuur moeten. Vrouwen willen geen ‘excuustruus’ zijn. Wel kan onderwijs en training in het voeren van sollicitatiegesprekken en salarisgesprekken helpen. Mannen blijken dit veel effectiever te doen dan vrouwen. Ook is het goed dat bijvoorbeeld sollicitatiecommissies gemengd worden samengesteld, om het bewustzijn voor diversiteit daarin te verhogen.

Wat is wat u betreft de beste pensioenleeftijd?

Het CDA vindt het belangrijk bij de pensioenleeftijd dat alle generaties kunnen genieten van een onbezorgd pensioen. Omdat mensen steeds langer leven, had de oude pensioenleeftijd van 65 ertoe geleid dat de ouderen van nu een veel langere tijd gepensioneerd zijn dan de ouderen van vroeger. Door de stijgende kosten van een grotere groep mensen die AOW krijgt, is er dan bovendien minder geld over voor de toekomstige AOW van onze jongeren. Daarom is het CDA voorstander van een AOW-leeftijd die meegroeit met de levensverwachting. De gemiddelde resterende leeftijdsverwachting vanaf de AOW-leeftijd is 18,26 jaar. Elke generatie krijgt dus recht op dezelfde lengte van AOW-uitkeringen. Wel wil het CDA dat de AOW-leeftijd voor mensen eerder gecommuniceerd wordt, zodat ouderen die bijna met pensioen gaan, voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden.

Wat gaat uw partij doen om de alleenstaande ouders (en vooral hun kinderen) te steunen?

Het CDA trekt extra geld uit voor gezinnen met kinderen: hogere kinderbijslag, een hoger kindgebonden budget en extra geld tegen kinderarmoede. Ook verlaagt het CDA de belastingtarieven, waar ook alleenstaande ouders van profiteren. En natuurlijk kiest het CDA voor de terugkeer van de basisbeurs. Studerende kinderen zijn al duur genoeg, zeker voor alleenstaande ouders is het bijna niet meer op te brengen als kinderen gaan studeren.
Het CDA doet ook voorstellen voor meer flexibele werktijden, meer maatwerk in buiten-en voorschoolse voorzieningen, met ruimere openingstijden en een betere aansluiting tussen school en buitenschoolse opvang. Om kinderen in armoede te ondersteunen geven we inkomensondersteuning in natura om kinderen mee te laten doen met sport, muziekles of schoolreisjes. Voor het CDA staat voorop dat een samenleving begint bij families en gezinnen. Als het met onze kinderen goed gaat, gaat het goed met Nederland!

Welke ideeën onderscheiden uw partij van alle andere partijen?

Het CDA is dé gezinspartij van Nederland. En dan bedoelen we gezinnen in de brede zin van het woord. Het gezin is voor ons elke relatie waar mensen voor elkaar kiezen om samen door het leven te gaan, waar kinderen veilig opgroeien en leren delen en samenleven met anderen. Het CDA neemt dit zelfs zo serieus, dat er een minister van Familie en Gezin moet komen. Die moet zich bijvoorbeeld gaan bezighouden met gerichte hulp voor gezinnen die in de problemen zitten om deze kinderen een goede start te bieden. Maar in deze tijd hebben ook veel middenklasse gezinnen zorgen over hun inkomen of hun baan. Wij willen dat de vaste baan weer de norm wordt, door de verschillen tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen. Dat biedt meer rust en zekerheid. Tenslotte wil het CDA voor ieder kind een maatschappelijke dienstplicht, om alle jongeren te laten ervaren dat samenleven de inzet van iedereen vraagt.

Over de schrijver
Reactie plaatsen