De Piraten Partij
10 maart 2017 
4 min. leestijd

De Piraten Partij

Hoe ziet uw partij het milieubeleid voor zich? Welke maatregelen zitten er in de pen om onze kinderen en kleinkinderen in een mooie groene wereld op te laten groeien?

Wij willen alle subsidies op fossiele brandstoffen stoppen en ook het sluiten van alle kolencentrales is 1 van onze standpunten. De Piratenpartij vindt dat de vervuiler moet gaan betalen en wil hier extra belasting op heffen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat lobbyisten uit het bedrijfsleven minder macht-kans moeten krijgen. Daarom is een transparante overheid erg belangrijk. Ons voorstel is bijvoorbeeld een openbare agenda van Kamerleden. Zo kun je altijd inzage hebben welke bedrijven invloed willen hebben via de politiek- en hiermee eventuele onduurzame regelgeving. Hierop kan de overheid dan op aangesproken worden. Duurzame energie moet de standaard worden en nieuwbouwwoningen moeten CO2 neutraal zijn en van het gas af.

Tegenwoordig eindigen er steeds meer huwelijken in een scheiding en krijgen steeds meer kinderen te maken met een omgangsregeling. Helaas leidt dit met enige regelmaat tot conflicten en hier worden de kinderen de dupe van. Hoe kijkt uw partij naar dit groeiende probleem?

Bij scheidingen zouden ouders verplicht moeten worden een mediation traject in te gaan om vechtscheidingen te voorkomen.
Dit gebeurd nu nog op vrijwillige basis. Hier moet een speciale wet voor komen die ouders verplicht verantwoording te nemen voor de rechten van het kind en het bieden van een veilige opvoedingsomgeving (fysiek en emotioneel). Dit voorkomt veel schade op lange termijn en kinderen die later vastlopen.

Kinderen hebben recht op omgang met beide ouders. Soms is één ouder daar niet geschikt voor. Toch is het in Nederland heel moeilijk om dit aan te tonen. Hierdoor kunnen kinderen niet altijd beschermd worden tegen hun ouder(s). Helaas hebben wij hier de vreselijke gevolgen van in het nieuws kunnen zien. Hoe kunnen wij het kind beter beschermen?
Kinderen hebben recht op contact met beide ouders, soms is dit inderdaad erg moeilijk of zelfs onveilig. Betrokkenen zouden in de communicatie met beide ouders beter afgestemd moeten zijn in een centraal zorgteam van verschillende disciplines. Integrale kind centra kunnen de samenwerking verbeteren, dus hier zijn wij voorstander van. Daarnaast zou op elke middelbare school weer de jeugdzorg een plek moeten krijgen in samenwerking met leerplichtambtenaren, zorgteams en ambulante begeleiders. Dit ging vroeger heel goed en is helaas wegbezuinigd. Er moet geld voor worden vrijgemaakt hiervoor, bekostigd uit preventie kostenbesparing voor de langere termijn van deze maatregel.

Er zijn vele klachten en op- en aanmerkingen over het (moeten) werken met instanties. De weg ernaartoe is moeilijk te vinden en de uitkomst is vaak niet zoals gehoopt. Toch gaan er een heleboel belastingcenten naar instanties. Pleit uw partij ook voor meer eenvoud? Hoe wilt u dat bereiken?
De Piratenpartij pleit voor eenvoud, dit kun je bereiken door versimpeling van regelgeving van uitzonderingen, die nu alleen maar belemmerend werken. De Piratenpartij staat voor individuele vrijheid en burgerrechten. Instanties hebben soms teveel beslissingsbevoegdheid of mensen die geen expertise hebben. Een platform van ouders en ervaringsdeskundigen zouden meer gehoor moeten krijgen en als volwaardig samenwerkingspartner moeten worden gezien, naast het investeren van expertise bij de instanties zelf. Wij zijn verder voor digitale burgerplatforms die een adviserende rol hebben voor de instanties. Kennis delen leidt meestal tot de beste resultaten.

Helaas is er nog steeds sprake van een glazen plafond voor vrouwen. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is zelfs achteruit gegaan en Nederland staat inmiddels op de 16de plek op de wereldranglijst. Hoe denkt uw partij daar verandering in te kunnen brengen?

Wij vinden dat vrouwen meer gelegenheid moeten krijgen om carrière te maken, en net als mannen, hiervoor moeten worden gefaciliteerd. Hierin zien wij geen verschil gebaseerd op volledige gelijkheid tussen alleenstaande mannen of vrouwen. De Piratenpartij is voorstander van het basisinkomen, waarbij elke burger vanaf 18 jaar een vast bedrag ontvangt, voldoende voor basis levensonderhoud naast een eventueel inkomen uit arbeid. Hiermee kan elke burger, ongeacht man of vrouw de vrije keuze hebben in carrière of thuis zijn, ongeacht of dit nu de vader of moeder gaat worden. Verder zijn wij voorstander van het Scandinavisch onderwijsmodel, waarbij kinderen op 2-jarige leeftijd volledig kunnen meedraaien in het onderwijs, ouders beiden een langere zwangerschapsverlof krijgen en 95% van de werkende vrouwen ook moeder kan zijn omdat de kinderopvangkosten veel beter geregeld zijn. Langer verlof na de geboorte van een kind en een basisinkomen die aanvullend is geeft ruimte aan 1 van de ouders om parttime te werken. Wie dat dan is, vinden wij een vrije keuze.

Wat is wat u betreft de beste pensioenleeftijd?

De Piratenpartij is voorstander van het invoeren van een flexibele AOW-leetijd. De Piratenpartij wil de werkende dus zelf de keuzevrijheid geven om te stoppen wanneer hij of zij zelf wil.

Wat gaat uw partij doen om de alleenstaande ouders (en vooral hun kinderen) te steunen?

Wij willen ons hard maken in de Tweede Kamer voor: Invoering basisinkomen, goedkopere kinderopvang en het afschaffen van het eigen risico. Meer individuele aandacht voor leerlingen door kleinere klassen in het onderwijs, integrale kindcentra, Jeugdzorg weer fysiek aanwezig in scholen, lessen over weerbaarheid, meer maatschappelijke onderwerpen in het klaslokaal, meer mannen in het onderwijs en hogere salarissen voor leerkrachten.

Welke ideeën onderscheiden uw partij van alle andere partijen?

De Piratenpartij is voorstander van digitale integratie in het onderwijs en “open source” kennis delen (een grote bron van digitale informatie wordt beschikbaar gesteld door genieën die dit belangeloos willen delen) Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd door digitale vaardigheden(leren programmeren) in school aan te bieden, waardoor een kind leert zichzelf beter en vooral breder te kunnen informeren en ontwikkelen.Hierdoor ontwikkelt een kind zich sterker, autonomer en leert echt eigen keuzes te maken. Kennis via internet opdoen is je eigen regie krijgen wat een in onze digitale informatiesamenleving geborgd moet worden. Wij hebben specialisten om (digitale) privacy vervolgens te borgen, naast specialisten op gebied van duurzaamheid, zorg, economie en onderwijs. Wij zijn als enige politieke partij een toekomstbestendige partij welke past in een steeds veranderende samenleving. Daarnaast zijn wij waarde gedreven en geloven in het delen van kennis via bottom-up initiatieven in plaats van het conserveren van bestaande machtsstructuur.

Kinderen en ook volwassenen zijn hun hele leven lerend. Zelfredzaamheid en eigenaarschap van eigen leerprocessen liggen in handen van de burger zelf. In onze digitale informatiesamenleving willen wij deze vrijheid goed beschermen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen