Nieuwe Wegen

Hoe ziet uw partij het milieubeleid voor zich? Welke maatregelen zitten er in de pen om onze kinderen en kleinkinderen in een mooie groene wereld op te laten groeien?

Nieuwe Wegen streeft naar een wereld die zowel economisch als ecologisch in balans is. Op dit moment bevinden we ons in een overgangsfase. Willen we de aarde leefbaar houden, ook voor onze kinderen en kleinkinderen dan dienen nu grote stappen gezet te worden. Op internationaal niveau vindt Nieuwe Wegen dat het klimaatakkoord van Parijs leiden moet zijn. Voor wat betreft Nederland vindt Nieuwe Wegen dat burgers, corporaties en bedrijven op het gebied van duurzaamheid gesteund en gestimuleerd moeten worden door de overheid in het ondernemen van duurzame initiatieven. Maak een eind aan regelgeving die dit in de weg zit. Ook vinden wij dat alle woningen en kantoorpanden verduurzaamd moeten worden en dat dieren in natuurparken niet als gevolg van het niet voeden aan hongernood overlijden.

Tegenwoordig eindigen er steeds meer huwelijken in een scheiding en krijgen steeds meer kinderen te maken met een omgangsregeling. Helaas leidt dit met enige regelmaat tot conflicten en hier worden de kinderen de dupe van. Hoe kijkt uw partij naar dit groeiende probleem?

Nieuwe Wegen vindt dit een zorgelijk probleem, helemaal nu het aantal echtscheidingen toeneemt. Kinderen mogen daar nooit de dupe van zijn en geschillen tussen ex partners mogen ook nooit uitgevochten worden over de hoofden van de kinderen. Uitgangspunt voor ons is dan ook dat kinderen nooit als een machtsmiddel mogen worden gebruikt. Daarnaast vinden wij dat ‘waarheidsvinding’ een standaard onderdeel moet worden in het onderzoek van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming, gelet op de toename van het aantal vechtscheidingen.

Kinderen hebben recht op omgang met beide ouders. Soms is één ouder daar niet geschikt voor. Toch is het in Nederland heel moeilijk om dit aan te tonen. Hierdoor kunnen kinderen niet altijd beschermd worden tegen hun ouder(s). Helaas hebben wij hier de vreselijke gevolgen van in het nieuws kunnen zien. Hoe kunnen wij het kind beter beschermen?

Nieuwe Wegen vindt de wijze waarop de jeugdzorg nu is georganiseerd onverantwoord complex en de regelgeving te ingewikkeld. Dat is in een tijd dat steeds meer kinderen uit huis worden gezet onacceptabel. Door de manier waarop jeugdzorg nu is georganiseerd moet dan ook de bezem worden gehaald. Dit om de samenwerking tussen de betrokken instanties te verbeteren en te voorkomen dat nog meer kinderen de dupe zijn. Idealiter heeft elke gemeente een loket jeugdzorg, eventueel in combinatie met een GGZ-loket. Uitgangspunt is dat een kind nooit als machtsmiddel mag worden gebruikt. Zoals gezegd wil Nieuwe Wegen daarnaast dat ‘waarheidsvinding’ in het onderzoek van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming een standaard onderdeel wordt.

Er zijn vele klachten en op- en aanmerkingen over het (moeten) werken met instanties. De weg ernaartoe is moeilijk te vinden en de uitkomst is vaak niet zoals gehoopt. Toch gaan er een heleboel belastingcenten naar instanties. Pleit uw partij ook voor meer eenvoud? Hoe wilt u dat bereiken?

Nieuwe Wegen pleit zeker voor meer eenvoud. Zoals gezegd vinden wij de manier waarop de jeugdzorg nu is georganiseerd mateloos complex. De samenwerking tussen instanties is nodeloos ingewikkeld en dat moet anders. Een oplossing kan zijn om te zorgen dat elke gemeente en een loket jeugdzorg heeft, eventueel in combinatie met een GGZ-loket. Verder moet de kennis en ervaring van het personeel in de jeugdzorg leidend zijn voor het beleid. Zij weten als geen ander hoe het er aan toe gaat en hun stem moet wat ons betreft bepalend zijn, ook bij de vraag hoe het eenvoudiger kan. Op die manier organiseer je de jeugdzorg letterlijk en figuurlijk dichtbij jongeren. De menselijke maat moet terug, ook in de jeugdzorg. Wij vinden daarnaast dat de GGZ-zorg aan kinderen onder de 18 jaar weer terug in het basispakket komt.

Helaas is er nog steeds sprake van een glazen plafond voor vrouwen. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is zelfs achteruit gegaan en Nederland staat inmiddels op de 16de plek op de wereldranglijst. Hoe denkt uw partij daar verandering in te kunnen brengen?

Wat Nieuwe Wegen betreft ligt een deel van de verantwoordelijkheid van het blijven bestaan van het zogenaamde ‘glazen plafond’ bij de man. De vrouwenemancipatie van de vrouw zal nooit volledig slagen als de man daarin niet wordt meegenomen. Alleen dan komt er letterlijk en figuurlijk meer ruimte en tijd voor de vrouw. Een te groot deel van de zorgtaken ligt nu nog bij de vrouw en de cultuur binnen veel bedrijven staat het echt doorstromen van vrouwen naar de top nog teveel in de weg. Desalniettemin zijn wij niet voor positieve discriminatie; dat is slecht een belediging voor de kwaliteiten van een vrouw. Je kiest een vrouw om dat ze goed is in wat ze doet en niet omdat ze ‘vrouw’ is. Ook vinden wij dat het nog altijd aan iedere vrouw zelf is om wel of niet te kiezen voor een carrière. Een carrière nastreven of de zorg voor de kinderen op je nemen, of een combinatie van beiden; het is allemaal even waardevol.

Wat is wat u betreft de beste pensioenleeftijd?

Wij vinden dat iedereen op 65 jaar en na 45 jaar werken met pensioen moet kunnen gaan. Dan kom je mensen die al op jonge leeftijd in zwaar slijtende beroepen zijn begonnen tegemoet en zorg je dat iedereen in goede gezondheid van zijn oude dag kan genieten. Wie langer door wil moet daar natuurlijk ook de kans voor hebben.

Wat gaat uw partij doen om de alleenstaande ouders (en vooral hun kinderen) te steunen?

Wij richten ons niet specifiek op een bepaalde doelgroep. Wij willen dat de zorg voor iedereen goed en betaalbaar is. Daarom vinden wij dat de menselijke maat terug moet in de publieke sector, alleen dan zorg je dat onze publieke diensten persoonlijke zorg en ondersteuning kunnen gaan bieden. Om dit voor elkaar te krijgen moet de kennis, ervaring en kunde van het personeel leidend zijn voor het beleid en moeten zij verlost worden van alle overmatige bureaucratische regelgeving; stel vertrouwen in hen in plaats van wantrouwen, dat komt de zorg ten goede zo is onze overtuiging. Het zit niet zozeer in meer geld, eerder gaat het om een andere manier van organiseren; meer vertrouwen in het personeel, minder duurbetaalde managers, meer lokaal en dichtbij georganiseerd dan ver weg en onpersoonlijk.

Welke ideeën onderscheiden uw partij van alle andere partijen?

Nieuwe Wegen wil de menselijke maat terug in de zorg, het onderwijs en in de veiligheid. Nieuwe Wegen wil daarnaast dat mensen hun werk kunnen doen: vertrouw op de kracht van de mensen in de praktijk en op de ‘vloer’. Daarnaast vinden wij dat grenzen nodig zijn. Een vrij en mooi land als Nederland kan niet zonder grenzen, bijvoorbeeld op het gebied van migratie. We kunnen gewoon weg niet alle asielzoekers helpen. Wie solidair wil zijn met iedereen, is dat uiteindelijk met niemand. Wij helpen daarom liever een begrensd aantal goed en echt, dan dat we er teveel aan hun lot overlaten in wijken waar al veel problemen zijn. Grenzen zijn ook nodig voor het bewaken van onze normen en waarden en ook op het gebied van Europa. De doordenderende EU- trein moet een halt toe worden geroepen.

Nieuwe Wegen: met een sociaal hart en gezond verstand.

Over de schrijver
Reactie plaatsen